Statigram has now become Iconosquare! Learn more
dham_sornjai
"สู้ต่อไป" #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรมสอนใจ #คำสอน #คำคม
ธรรมะ - ธรรมสอนใจ - ธรรมทาน - คำสอน - คำคม -
instagram
kanokwanfood
🙏✨ #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ศาสนา #dhamma #instadham #quotethai #thaiquote #instathai #Thailand
ธรรมะ - ธรรมทาน - คำสอน - thaiquote - instathai - instadham - ศาสนา - thailand - quotethai - dhamma -
nong1975ok : สาธุค่ะ 🙏😊
linn__arinchaya - smakayh - nong1975ok - tum_133 -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
lilly_arisara - aor_jularat - mootun_nathee -
instagram
dham_sornjai
"เหตุอย่างไร ผลอย่างนั้น" #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรมสอนใจ #คำคม #คำสอน #ข้อคิด
ธรรมะ - ธรรมทาน - - คำสอน - ธรรมสอนใจ - คำคม -
besttybest - wichi_aeh - lilly_arisara -
instagram
natee_s
#ข้อคิด #คำคม #คำสอน #ธรรมะ #ธรรมทาน
ธรรมะ - ธรรมทาน - - คำสอน - คำคม -
lilly_arisara - fear_suda -
instagram
truelittlemonk
#สามเณรไอซ์ สามเณรขี้อ้อน ที่พร้อมจะสอน #ธรรมะ #สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3 #สามเณรปลูกปัญญาธรรม #สามเณร #สาธุ #truelittlemonk ติดตามได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk
ธรรมะ - สามเณรไอซ - truelittlemonk - สาธ - สามเณรปล - สามเณร -
mk_meepooh - ampikakaka - angpao_pao - p_krittiya -
instagram
dhammaannouncer
" พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าใคร เพราะเป็นผู้ทำลายอวิชชาได้ก่อนผู้อื่น เปรียบดั่งลูกไก่ที่เจาะกะเปาะไข่ออกมาเป็นตัวแรก จึงเรียกว่าเป็นผู้พี่ " พระไตรปิฎก (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๓ หน้า ๑๓๓, ๑๓๕ [๑๐๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ควงไม้สะเดาที่นเฬรุยักษ์สิงสถิต ใกล้กรุงเวรัญชา ครั้งนั้น เวรัญชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ยินมาว่า พระสมณโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับพวก พราหมณ์ผู้แก่ ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับ หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ท่านพระโคดมข้อนี้เป็นเช่นนั้นจริง เพราะว่าท่านพระโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ ผู้แก่ผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับ หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ข้อนี้ไม่สมควรเลย ฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ เราไม่เล็งเห็นบุคคลที่เราควรไหว้ ควรลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญด้วยอาสนะ เพราะว่าตถาคตพึงไหว้ พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดด้วยอาสนะ แม้ศีรษะของบุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไป ฯ
สาว - ชอบ - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
dhammaannouncer : ... ว. ท่านพระโคดมเป็นคนไม่ผุดเกิด ฯ พ. ดูกรพราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดเกิด ดังนี้ ชื่อว่ากล่าวชอบนั้น มีอยู่ เพราะการนอนในครรภ์ การเกิดในภพใหม่ อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มี ไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา เรากล่าวผู้นั้นว่า เป็นคนไม่ผุดเกิด ดูกรพราหมณ์ การนอนในครรภ์ การเกิดในภพใหม่ ตถาคตละ ได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำให้ไม่มี ไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดานี้แลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดเกิด ดังนี้ ชื่อว่ากล่าวชอบ แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งหมายกล่าว ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนฟองไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไก่เหล่านั้น แม่ไก่กกดีแล้ว อบดีแล้วฟักดีแล้ว บรรดาลูกไก่เหล่านั้น ลูกไก่ตัวใดทำลายกะเปาะฟองด้วยเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาได้โดยสวัสดีก่อนกว่าเขา ลูกไก่ตัวนั้นควรเรียกว่ากระไรจะเรียกว่าพี่หรือน้อง ฯ
dhammaannouncer : ว. ท่านพระโคดม ควรเรียกว่าพี่ เพราะมันแก่กว่าเขา ฯ พ. ดูกรพราหมณ์ ฉันนั้นเหมือนกันแล บรรดาหมู่สัตว์ผู้ตกอยู่ในอำนาจอวิชชา เกิดในฟอง อันกะเปาะฟองหุ้มห่อแล้ว เราผู้เดียวเท่านั้นได้ทำลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แล้ว ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกเราแลเป็นผู้เจริญที่สุด ประเสริฐที่สุดของโลก เพราะเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน ดำรงสติมั่นไม่ฟั่นเฟือน กายสงบไม่กระสับกระส่าย จิตดำรงมั่นเป็นเอกัคคตา เรานั้นแล สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิต ณ ภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เรามีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไป บรรลุติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีสติอยู่เป็นสุข เราบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อนควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้ว จึงโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติ ยี่สิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้างตลอดวัฎฏกัล์ปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัล์ปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัล์ปเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้เราย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอุเทศ พร้อมทั้งอาการ ด้วยประการฉะนี้
dhammaannouncer : ดูกรพราหมณ์ วิชชาที่หนึ่งนี้แล เราได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรี อวิชชาเรากำจัดได้แล้ว วิชชาเกิดแก่เราแล้ว ความมืดเรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างเกิดแก่เราแล้ว เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลสส่งจิตไปแล้วอยู่ ฉะนั้น ความชำแรกออกครึ่งหนึ่งของเรานี้แล เป็นเหมือนการทำลายออกจากกะเปาะฟองแห่งลูกไก่ ฉะนั้น เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว จึงโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณเครื่องรู้จุติ และอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เรานั้นย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ สัตว์เหล่านั้น เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ สัตว์เหล่านั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดีมีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ซึ่งเป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้
dhammaannouncer : ดูกรพราหมณ์ วิชชาที่สองนี้แล เราได้บรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรี อวิชชาเรากำจัดได้แล้ววิชชาเกิดแก่เราแล้ว ความมืดเรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างเกิดแก่เราแล้ว เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ส่งจิตไปแล้วอยู่ ฉะนั้นความชำแรกออกครั้งที่สองของเรานี้แล เป็นเหมือนการทำลายออกจากกะเปาะฟองแห่งลูกไก่ ฉะนั้น ฯ เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว จึงโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เรานั้นรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เหล่านี้อาสวะ นี้เหตุให้เกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตหลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว จึงเกิดญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว และรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี
dhammaannouncer : ดูกรพราหมณ์ วิชชาที่สามนี้แล เราได้บรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีอวิชชาเรากำจัดได้แล้ว วิชชาเกิดแก่เราแล้ว ความมืดเรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างเกิดแก่เราแล้ว เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ส่งจิตไปแล้วอยู่ ฉะนั้น ความชำแรกออก ครั้งที่สามของเรานี้แล เป็นเหมือนการทำลายออกจากกะเปาะฟองแห่งลูกไก่ ฉะนั้น ฯ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว เวรัญชพราหมณ์ได้กราบทูลว่า ท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคดมเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ข้าแต่ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดม กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ฯ
dhammaannouncer : ช่วยกันเผยแผ่พุทธวจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.facebook.com/Dhammaannouncer #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย
tamdeenet - meimuey - pingpongziiz - mmiminmind -
instagram
suanmokkh_bkk
ศีล สมาธิ ปัญญา
ธรรมะ - สวนโมกข - -
awatsada_999 : สาธุ. สาธุ. สาธุ. ค่ะ
mapprangee : @geebradley
sunseesand : สาธุครับ
iamtara99 : Amen.
miznopcha_noq : 🙏🙏🙏
nine_99nine : สาธุค่ะ
tofutofu_6 : ✨🙏✨
mellwwwu : เยี่ยมยุทธเลยค่าา
prickwhan - dwtchrn - peowpio - numza_ja -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
t444m - pingpongziiz - jojoe331 - phoeboliny -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
tanyasiri - nee_sinmanee - alisa_alice_alizz - namthipll -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
mcdreamy_eyes - pingpongziiz - annieannyptb - marta_kot -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
alizbzxctl - klv_dht - narue_muay - namthipll -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
instagram
dhammavinaya
#dhamma #dhammaquote #buddhistquote #mindfulness #ธรรมะ #buddism #quote #life #thailand #words #peace #rightmindfulness #buddhawajana
ธรรมะ - life - buddism - mindfulness - quote - rightmindfulness - peace - buddhawajana - dhammaquote - words - thailand - buddhistquote - dhamma -
pingpongziiz - bigwetkiis - rins9999 - aungsawee_ns -
instagram
dhammavinaya
#dhamma #dhammaquote #buddhistquote #mindfulness #ธรรมะ #buddism #quote #life #thailand #words #peace #rightmindfulness #buddhawajana
ธรรมะ - life - buddism - mindfulness - quote - rightmindfulness - peace - buddhawajana - dhammaquote - words - thailand - buddhistquote - dhamma -
lovemyselfbytooktahh - bigwetkiis - rins9999 - mmiminmind -
instagram
bronzepat
#จงรุ้ตน#จงปล่อยวาง#ยืนหยัดอยุ่กับปัจจุบัน#มีสติ#ธรรมะ#แสงสว่างของหัวใจ🍃🌾
- ธรรมะ - - แสงสว - จงปล - จงร -
maywanissa - kat_wlp - thanole - may555_ -
instagram
secretmagazine
ชื่อเสียงเหมือนสายลมเย็น ไม่มีตัวตนเป็นๆให้ถือครอบครอง - ว. วชิรเมธี #secretmagazine #secret #magazine #dhamma #dhammathan #ธรรมะ #ธรรมทาน #instadham #goodstory
ธรรมะ - ธรรมทาน - secret - secretmagazine - magazine - instadham - dhammathan - dhamma - goodstory -
chutimakaew - lekomalinee - amm_arunrat - ple_kornwika -
instagram
dham_sornjai
"ลักษณะ ของผู้ที่ยังประมาทอยู่" #ธรรมะ #ธรรมทาน #ธรรมสอนใจ #คำสอน #ข้อคิด
ธรรมะ - ธรรมสอนใจ - ธรรมทาน - - คำสอน -
phang_16 - wichi_aeh - suphaphit_ae - saabswift -
instagram
kanokwanfood
สวัสดีตอนเช้าค่าา 🌺 #ข้อคิด #คำคม #คำสอน #ดังตฤณ #ThaiQuote #ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #dhamma #instadham #ศาสนา #thaiquote #instathai #kanokwan #kanokwanfood ☀️
ธรรมะ - ธรรมทาน - - คำสอน - kanokwan - thaiquote - instathai - คำคม - kanokwanfood - ธรรม - - instadham - ศาสนา - dhamma -
bohr - nong1975ok - dharmastill - dear_dearest -
instagram
nattie087
ตาราง​ร่วม​ปฏิบัติวิปัสสนากลุ่มของเดือนพฤษภาคม... Group Vipassana Meditation on May #ท่านโกเอ็นก้า #ท่าน​อาจารย์อูบาขิ่น #ธรรมะ #กลุ่ม #สมาธิ #วิปัสสนา #1ชั่วโมง #เดือนพฤษภาคม #ความสุข #สงบ #นิพพาน #​May #Group #Vipassana #Meditation #SNGoenka #Samadhi #1hour #Dhamma #Love #Happiness #Peaceful #Enlightenment #Nirvana #Nibbāna
love - เด - ความส - samadhi - sngoenka - nirvana - สมาธ - - - nibbāna - meditation - vipassana - dhamma - ธรรมะ - 1ช - group - - สงบ - happiness - peaceful - กล - 1hour - enlightenment -
keepinitzen - justgoodlyrics - greystoria - xoxoxocirossy -
instagram
doraeaum
วันนี้คุณ #นิพพาน แล้วหรือยัง^^ หาธรรมะใส่จิตใจกันเสียบ้าง จะได้ไม่หยาบกระด้างจนเกินไป หากมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจ เราก็จะไม่ทุกข์เพราะใครเพราะอะไรเลย #เชื่ออุ้มดิ #ธรรมะ ราตรีสวัสดิ์ 🙏😴
- เช - ธรรมะ -
noombrass - superdrychiangmai - peungpattira - bank_romeoband -
instagram
mrmessenger
ผู้ทำความดี เหมือนผู้มีแสงสว่างอยู่กับตัว -- สมเด็จพระญาณสังวร #instadham #dhamma #buddha #คติธรรม #ธรรมะ
ธรรมะ - คต - buddha - dhamma - instadham -
puisabsab - visionsme - rapbitzh - win_phromphaet -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
ronnypoply : @buddhawajana_institute Great shot :)
tamdeenet : 🙏
rthai69 - pingpongziiz - jojoe331 - baszon -
instagram
dhammaannouncer
" อาโรคฺย ปรมา ลาภา นิพฺพาน ปรม สุข - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง " พระสูตรประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปอย่างที่เข้าใจกัน พุทธองค์เปรียบกายเราเหมือนดังโรค มีกายเหมือนมีโรค การละวางกายได้ (รูปขันธ์) ก็เหมือนการไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง เพราะเมื่อละกายได้ ไม่ยึดกายใหม่ (ไม่เกิดใหม่) ก็เข้าสู่นิพพาน พระสูตรข้างล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของ มาคัณฑิยสูตร ที่มีความยาว ๑๓ หน้า เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสกับมาคัณฑิย ที่ไปฟังปริพาชกคนอื่นพูดถึงนิพพานโดยที่ไม่รู้จักนิพพานว่าเป็นยังไง ผู้สนใจหาอ่านได้ใน พระไตรปิฎก (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๒๐๙-๒๒๑
สาว - ชอบ - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
dhammaannouncer : พระไตรปิฎก (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๒๑๗-๒๑๘ เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด [๒๘๘] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่กำเนิด เขาไม่ได้เห็นรูปดำและขาว ไม่ได้เห็นรูปสีเขียว ไม่ได้เห็นรูปสีเหลือง ไม่ได้เห็นรูปสีแดง ไม่ได้เห็นรูปสีชมพู ไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอ ไม่ได้เห็นรูปหมู่ดาว ไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เขาได้ฟังต่อคนผู้มีจักษุกล่าวว่า ดูกรผู้เจริญ ผ้าขาวผ่องงาม ไม่มีมลทินสะอาดหนอ ดังนี้ เขาพึงเที่ยวแสวงหาผ้าขาวผ่อง บุรุษคนหนึ่งเอาผ้าเทียมเปื้อนเขม่ามาลวงบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ผ้าของท่านผืนนี้ เป็นผ้าขาวผ่องงามไม่มีมลทิน สะอาด ดังนี้ เขารับเอาผ้านั้นไว้ห่ม แล้วดีใจ เปล่งวาจาแสดงความดีใจว่า ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาด ดังนี้ ดูกรมาคัณฑิยะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน บุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้น รู้อยู่ เห็นอยู่ รับเอาผ้าเทียมอันเปื้อนเขม่านั้นไว้ห่ม แล้วดีใจ เปล่งวาจาแสดงความดีใจว่า ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดหนอ ดังนี้ หรือว่าเปล่งวาจาแสดงความยินดี ด้วยเชื่อต่อบุคคลผู้มีจักษุเล่า? ท่านพระโคดม บุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้น ไม่รู้ไม่เห็นเลย รับเอาผ้าเทียมอันเปื้อนเขม่าเข้าไว้ห่ม แล้วดีใจ เปล่งวาจาแสดงความดีใจว่า ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวผ่องไม่มีมลทินสะอาดหนอ ดังนี้ ด้วยเชื่อต่อบุคคลผู้มีจักษุเท่านั้น ดูกรมาคัณฑิยะ ปริพาชกอัญญเดียรถีย์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่มีจักษุ ไม่รู้ความไม่มีโรค ไม่เห็นพระนิพพาน เออก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ยังกล่าวคาถานี้ได้ว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้ ดูกรมาคัณฑิยะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ได้ตรัสพระคาถาไว้ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์แปด เป็นทางเกษม บัดนี้ คาถานั้นเป็นคาถาของปุถุชนไปโดยลำดับ ดูกรมาคัณฑิยะ กายนี้แลเป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้ ท่านนั้นกล่าวกายนี้เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้ว่า ท่านพระโคดม ความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้ นิพพานนั้นคืออันนี้ ก็ท่านไม่มีจักษุของพระอริยะ อันเป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรค อันเป็นเครื่องเห็นนิพพาน
dhammaannouncer : ช่วยกันเผยแผ่พุทธวจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.facebook.com/Dhammaannouncer #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย
ronnypoply : @dhammaannouncer :) like!
dhammaannouncer : @ronnypoply ขอบคุณครับ
walailuk_chantasorn - koffwang - dear_dearest - phakanun01 -
instagram
suanmokkh_bkk
ปัญญา และ ปัญหา
ธรรมะ - พระพรหมค - สวนโมกข -
suanmokkh_bkk : #พระพรหมคุณาภรณ์ #สวนโมกข์กรุงเทพ #ธรรมะ
denu45 : จำไว้นะเรา 😼
joyyjaas : สาธุคะ
nan_nualphan : @vickdeebo 👍👍👍
awatsada_999 : สาธุ. สาธุ. สาธุ ค่ะ
tonnj : @patta_sesa good night
miznopcha_noq : จริงแท้ค่ะ สาธุ
one6wan : สาธุ
sealess - thamolthon - sukanyasuki - meth_bangsila -
instagram
tum_thee
ความสุขอยู่ทุกที่แม้ท่ามกลางความวุ่นวาย...ขอเพียงเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ซึ่งท่ามกลาง#ธรรมะ#ธรรมชาติ#มุมมอง#ความสดชื่น😊🌱🌳🍃🍂🐉
ธรรมะ - - ความสดช - ธรรมชาต -
kaewiism - kengstronggirl - b_iiboy - fonhjoke -
instagram
tultultul
#ธรรมะ หน้าร้อน อากาศร้อน อย่านอนใจ ตรึงสติไว้ ให้ชุ่มเย็น #11นาฬิกา เวลาเพล #อย่าลืมฉันท์ #summertime #dhama #waterlilly #lotus
ธรรมะ - 11นาฬ - summertime - อย - lotus - dhama - waterlilly -
tultultul : @angelinthemoodforlove happy wednesday na ka p jikky ^^ miz miz
angelinthemoodforlove : @tultultul miss you too ka mauh
punchypuff - maii3012 - loukkath - piyaonnie -
instagram
buddhawajana_institute
พุทธวจนะ ธรรมและวินัยจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า เปิดธรรมที่ถูกปิด เพื่อคำสอนที่ถูกต้องและความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนา www.watnapp.com #ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #คำโดน #คำคม #ทะเล #สยาม #ขายของ #ขาว #ชอบ #อยาก #ใส #ตามหา #ประเทศไทย #กางเกง #อยากขาย #ชาย #สาว #หมวก #ศาสนา #สวย #ใจ #ไทย #รถ #ดารา #เมา #เพลง #สวยงาม #ตา
ชอบ - สาว - ธรรมทาน - ใจ - คำคม - ตา - หมวก - ศาสนา - เมา - ธรรม - อยาก - ขายของ - สยาม - ตามหา - กางเกง - ธรรมะ - ใส - ประเทศไทย - คำสอน - ชาย - คำโดน - สวย - ดารา - ไทย - อยากขาย - สวยงาม - ขาว - ทะเล - รถ - เพลง -
ronnypoply : @buddhawajana_institute WoooW :P
jeab_b_d - coolprice_igshop2 - walailuk_chantasorn - jojoe331 -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
paloaloha - pingpongziiz - bcarter_2015 - narue_muay -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
paloaloha - chhatt_chhatt - cloudninequotes - gutan_sy -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
porch23 - tinytimemachines - jojoe331 - phoeboliny -
instagram
tamdeenet
💛#ธรรม #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำสอน #ใจ #ไทย #quotes #thai #thailand #mind #happy #happiness #dhamma #tamdeenet #dhammatan #merit #karma #กรรม #calm #instradham #think #positive #ศาสนา #better #live #life #learn #buddha #truth #buddhism
ธรรมทาน - ใจ - learn - mind - life - merit - quotes - ธรรม - dhammatan - thailand - thai - dhamma - ธรรมะ - ไทย - คำสอน - positive - กรรม - live - think - better - buddhism - buddha - calm - truth - instradham - ศาสนา - happiness - karma - tamdeenet - happy -
wolfofwunstreet : DM real quick .!
mootun_nathee - a_t_i_p_a - tarnz_n - cherryuke -
instagram
dham_sornjai
อย่าลืม "คนที่เรา ควรจะรัก" #ธรรมะ #ธรรมสอนใจ #ธรรมทาน #คำคม #คำสอน #ข้อคิด
ธรรมะ - ธรรมทาน - - คำสอน - ธรรมสอนใจ - คำคม -
phang_16 - wichi_aeh - aum_patchrapa_lover - berthberth -
instagram
Iconosquare feedback